من میدانم که هرگز نخواهم مرد...

من میدانم که هرگز نخواهم مرد / گرچه قرن هاست برخاک شدم / میلیونها زمستان و تابستان گذشتند / که میلیونها از ان در پیش باشد

آبان 93
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
4 پست